Els tipus de poda

La poda és l’activitat humana que dóna forma als arbres i arbustos. La poda d’arbres pot ser agrícola o ornamental.

La poda agrícola sempre va encaminada a augmentar la producció de l’arbre mantenint un equilibri entre una màxima producció i una vida sana de l’exemplar. En canvi, la poda ornamental va encaminada a la regulació dels exemplars, al fet que compleixin la seva comesa durant el màxim temps possible, tant en els que viuen sols o en els quals estan integrats en un hàbitat, ja sigui natural (una garriga, bosc , pineda) o artificial (jardins d’habitatges).

Poda a Mallorca ornamental

La poda d’arbres ha de considerar les característiques de cada exemplar (el seu creixement, vigorositat de la planta, clímax, etc.) i el seu entorn i condicions climatològiques (llum, humitat, etc.). És molt important que el podador decideixi cap on vol portar aquest hàbitat en general per a realitzar una poda adequada. És famosa la frase de «no hi ha vent favorable si un no sap on va», i en el cas s’aplica a allò més bé. Sense objectiu i avaluació de l’entorn la poda no serà mai efectiva. Els exemplars que es troben en l’hàbitat o jardí marcaran molt com s’ha de realitzar la poda per part de l’empresa de poda.

La formació i experiència amb el personal de poda és bàsic per fer una poda d’arbres adequada. No sempre la poda d’un exemplar es realitza de la mateixa manera. Una anàlisi adequat dels factors que intervenen és bàsic decidir com va a realitzar-se la poda.

Pel que fa a la poda d’altura, com la poda de palmeres o la poda de pins, més encara si és una poda a Mallorca, ha de tenir en compte tots els criteris anteriors però sumant la part de seguretat, bàsica per minimitzar riscos i evitar caigudes de personal. En S’Estepa Jardiners portem més de 20 anys realitzant poda ornamental i poda d’arbrat a Mallorca. Un bon treball de poda a Mallorca pot realitzar-se únicament quan es uneix experiència, formació i equipament professional. La sensibilitat de l’professional és també bàsica per dur a terme un treball perfecte.

Més info a https://www.sestepa.com/ca/poda-darbres-a-mallorca/